תנאי שימוש

הסכם משתמש באתר www.centralplus.co.il

כללי

סנטרל פלוס בע”מ – מרח’ הרצל 16, ראשון לציון, הינה הבעלים והמפעילה של אתר זה. בכל מקום באתר זה בו מופיעות המלים “אנו”, “שלנו” וכד’, הכוונה היא ל”סנטרל פלוס”. אנא קרא/י התנאים המפורטים באתר זה, בקפידה, בטרם השימוש באתר. השימוש באתר זה מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

הגנת מידע

בכל מידע אישי שתספק/י לנו בשימושך באתר זה, יעשה שימוש בהתאם להתחייבות להגנה על הפרטיות המופיעה באתר זה.

זכויות יוצרים

כל סימני המסחר, זכויות יוצרים, זכויות בבסיסי נתונים, זכויות קנין רוחני אחרות בחומר הנמצא באתר זה וכן קוד התוכנה, הם בבעלותנו או בבעלות מורשים מטעמינו. ללא הסכמה מוקדמת בכתב מטעמנו אינך רשאי/ת להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לשדר, להפיץ, למכור או להעביר חומר כל שהוא באתר זה או את קוד התוכנה, בחלקו או בשלמותו. על אף האמור לעיל, תוכנו של אתר זה ניתן להורדה, להדפסה או להעתקה לשמושך האישי והלא מסחרי.

שימוש מותר

הינך רשאי/ת לעשות שימוש באתר זה בהתאם לתנאים המפורטים בו ובכל מקרה אך ורק למטרות חוקיות הכוללות ציות לכל חוק ו/או תקנה ו/או נוהל חוקי תקף בישראל או בכל תחום שיפוט שממנו הינך נכנס/ת לאתר זה.

בפרט הינך מסכי/מה שלא:

*להציב, לשדר או להפיץ באמצעות אתר זה כל אינפורמציה מזיקה או עשויה להיות מזיקה, גסה, מפיצת דיבה או בכל דרך אחרת – בלתי חוקית.
*לעשות שימוש באתר זה שיגרום או עלול לגרום הפרת זכויות של אדם אחר.
*לבצע הזמנה לא מורשה, שקרית או רשלנית.
*לעשות שימוש בתוכנה או בכל אמצעי לשם התערבות או נסיון להתערב באופן אלקטרוני או ידני, בפעילות של אתר זה, לרבות אך לא רק בדרך של העלאת קבצים המכילים מידע לא תקין או וירוסים למיניהם.
*לשנות, להתערב או להשחית בצורה כל שהיא את פני האתר,או את קוד התוכנה.
*לנקוט בפעולה כל שהיא המעמיסה בצורה בלתי סבירה על אתר זה או על התשתית הקשורה אליו.
*להשיג או לנסות להשיג גישה בלתי מורשית, בכל אמצעי שהוא, לאיזו מן המערכות שלנו.

מבלי לפגוע בכל זכות חוקית אחרת העומדת לרשותנו, אנו שומרים לעצמנו את הזכות:

*לבטל את הזמנותיך ללא כל התרעה ו/או;
*לשלול ממך גישה לאתר זה במידה ולפי שיקול דעתנו המוחלט הינך מפר איזה מן התנאים המפורטים באתר זה.

שנויים באתר זה

אנו נהיה רשאים לבצע שנויים ו/או שפורים לאינפורמציה, לשרותים, למוצרים ולחומר אחר המצויים על אתר זה, או לסיים את הפעלתו בכל עת ללא הודעה מוקדמת. אנו נהיה רשאים גם לשנות את התנאים המופיעים באתר זה בכל עת וכל שנוי כזה יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר. המשך שמושך באתר זה מעיד על הסכמתך לתנאים מתוקנים אלה.

קישורים לאתרים אחרים

אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט נוספים. איננו תומכים באתרים אלה ואיננו אחראים לאינפורמציה, לחומר, למוצרים או לשרותים הנמצאים או שיש אליהם גישה באמצעות אתרים אלה. כניסתך ושמושך באתרים אלה הינם באחריותך בלבד.

הגבלת אחריות

בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל מין וסוג שהוא, כתוצאה מן הגישה אל או השמוש באתר או כל אינפורמציה המופיעה בו, לרבות אובדן רווח, צפוי או בלתי צפוי על ידי הצדדים, בין אם מבוסס על הפרת הסכם, עילה נזיקית (לרבות רשלנות), אחריות למוצרים פגומים או כל עילה אחרת.

פטור מאחריות

הינך מסכי/מה בזה לפטור אותנו מכל אחריות, הפסד, תביעה והוצאות (לרבות שכר טרחה משפטי) הקשורה להפרת תנאים אלו על ידך.

שונות

התנאים המופיעים באתר זה מכילים את כל תנאי השמוש המוסכמים בינך לבינינו. כל אינפורמציה אחרת, בכתב או בעל פה, (לרבות בעלונים או בכל אמצעי פרסומי אחר), לא יחייבו.

שמושך באתר זה, וכל חומר שתוריד ממנו יפורש בהתאם לחוקי מדינת ישראל והנך מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית של בתי המשפט בישראל.

© 2012 CentralPlus

 

 

obdo בניית אתרים בוורדפרס